verzorging met aandacht en respect

Mijn werkgebied is het
noorden en noordoosten
van Nederland tussen Groningen
en Enschede
 
werkgebied

Het bedrijf Grafverzorging Noord Nederland (GNN) is een dienstverlenend bedrijf.

De rechtsvorm is eenmansbedrijf.

De dienstverlening wordt aangegaan door een overeenkomst van opdracht waarbij geldt dat:

 

 • de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door GNN. Het staat GNN vrij de werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. Opdrachtnemer blijft evenwel verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.
 • binnen de in het vorige punt gestelde grenzen is opdrachtnemer vrij haar werkzaamheden naar eigen inzicht in te (laten) richten en uit te (laten) voeren.
 • voor het overige zal opdrachtnemer bij het uitvoeren van de overeenkomst waar mogelijk rekening houden met de redelijke wensen van opdrachtgever, mits dit naar haar oordeel bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
 • opdrachtnemer neemt bij het aangaan van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en verplicht zich derhalve de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit te voeren.
 • onvoorziene omstandigheden zoals weersinvloeden, vandalisme etc. die de werkzaamheden teniet doen of deels teniet doen, zijn voor risico van de opdrachtgever.
 • GNN is niet verantwoordelijk voor gebreken aan een grafmonument, grafzerk of urnmonument, ontstaan door weersinvloeden (slijtage) of andere invloeden, die niet voortkomen uit de werkzaamheden gedaan door GNN.
 • contracten gesloten tussen opdrachtgever en GNN zijn voor bepaalde tijd en moeten derhalve aan het einde van de looptijd onder de dan geldende tarieven en voorwaarden opnieuw worden afgesloten.
 • betalingen dienen vooraf te worden voldaan. Bij tussentijdse beëindiging door opdrachtgever is restitutie m.b.t. de lopende contractstermijn niet mogelijk.
 • indien GNN aantoonbaar in gebreke is gebleven, dient opdrachtgever GNN in de gelegenheid te stellen deze gebreken te herstellen. Geldelijke vergoedingen zijn in bovenstaande situatie niet mogelijk.
 • GNN streeft ernaar haar werkzaamheden op de door u gekozen datum te verrichten.
 • Mocht GNN om organisatorische redenen niet in staat zijn om de werkzaamheden op de streefdatum uit te voeren, zal een datum in een daarvoor liggende periode worden gepland. Echter nooit eerder dan een week voor de streefdatum.
 • Voor een gegarandeerde uitvoering op een vastgestelde datum, gelden tarieven in overleg.